Văn hóa-Nghệ thuật

Lồng ghép cải cách hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị

(NTBD)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại Hội nghị triển khai Kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính và Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2015 diễn ra ngày 01/8 tại Hà Nội.
Quang cảnh buổi họp
Tại Hội nghị, bà Lê Thị Phượng, Phó Chánh Văn phòng đã giới thiệu các nội dung của Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính và Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2015, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nội dung và hình thức tuyên truyền cải cách hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2544/QĐ-BVHTTDL ngày 19/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Cụ thể, tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị mình; Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã được ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước.
Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của Bộ cũng cần tập trung vào những vấn đề: Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị thuộc Bộ; quy chế làm việc của Bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tình hình triển khai cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành; các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp; quy chế làm việc của Chính phủ, của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp; kinh nghiệm của nước ngoài về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính; các đề án, dự án cải cách hành chính do các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì theo phân công tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định một trong những nội dung hết sức quan trọng, đó là tăng cường sự hiểu biết về cải cách hành chính, qua đó thấy được vai trò trách nhiệm của từng đơn vị, Thủ trưởng đơn vị đối với công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận cũng như phối kết hợp giữa các đơn vị cũng như trong quá trình làm việc giữa cơ quan nhà nước với người dân, trong việc thực thi các thủ tục hành chính…
Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai theo kế hoạch, lồng ghép trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả.
 
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý