QUY CHẾ TỔ CHỨC

Số: Số: 111/QC-NTBD   Ngày: 17/03/2023   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Thông báo

QUY CHẾ CHẤM, XÉT GIẢI

Số: Số: 112/QC-NTBD   Ngày: 17/03/2023   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Quy chế

QUY CHẾ CHẤM, XÉT GIẢI

Số: Số: 112/QC-NTBD   Ngày: 17/03/2023   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Quy chế

Quyết định

Số: Số: 3283 /QĐ-BVHTTDL   Ngày: 09/12/2022   Cơ quan: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Loại văn bản: Quyết định

THÔNG BÁO

Số: Số: /TB-NTBD   Ngày: 07/09/2022   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Thông báo

THÔNG BÁO

Số: Số: 381/TB-NTBD   Ngày: 18/08/2022   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Thông báo

QUYẾT ĐỊNH

Số: Số: /QĐ-BVHTTDL   Ngày: 15/08/2022   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

QUY CHẾ

Số: Số: /QĐ-BVHTTDL   Ngày: 15/08/2022   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quy chế

Tổng hợp thông tin

Số: Số: /TH-NTBD   Ngày: 31/07/2022   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021” Đợt 2

Số: Số: 110/TB-NTBD   Ngày: 23/03/2022   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Thông báo