THÔNG BÁO

Số: Số: 381/TB-NTBD   Ngày: 18/08/2022   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Thông báo

QUYẾT ĐỊNH

Số: Số: /QĐ-BVHTTDL   Ngày: 15/08/2022   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

QUY CHẾ

Số: Số: /QĐ-BVHTTDL   Ngày: 15/08/2022   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quy chế

Tổng hợp thông tin

Số: Số: /TH-NTBD   Ngày: 31/07/2022   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021” Đợt 2

Số: Số: 110/TB-NTBD   Ngày: 23/03/2022   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tổ chức “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022”

Số: Số: 70/TB-NTBD   Ngày: 01/03/2022   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Thông báo

THÔNG BÁO Về việc lùi thời gian tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021”

Số: 291/TB-NTBD   Ngày: 26/06/2021   Cơ quan: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN   Loại văn bản: Thông báo

THÔNG BÁO Về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10

Số: 250/TB-NTBD   Ngày: 07/06/2021   Cơ quan: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN   Loại văn bản: Thông báo

THÔNG BÁO Về việc lùi thời gian tổ chức "Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021" Đợt 1

Số: 179/TB-NTBD   Ngày: 10/05/2021   Cơ quan: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN   Loại văn bản: Thông báo

QUY CHẾ CHẤM, XÉT GIẢI "Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021"

Số: 61/QC-NTBD   Ngày: 05/02/2021   Cơ quan: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN   Loại văn bản: Quy chế