QUYẾT ĐỊNH

Số/ký hiệu: Số: /QĐ-BVHTTDL

Ngày ban hành: 15/08/2022

Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Loại văn bản: Quyết định

Trích dẫn: Ban hành Quy chế “Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022”

Toàn văn: