Văn hóa-Nghệ thuật

Tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

(NTBD)- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
Ngày 19/7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 2925/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc (văn bản số 2582/BVHTTDL-VP ngày 15/7/2013).
Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập trung Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị vào ngày 08/8 hoặc ngày 09/8/2013, tại Hà Nội.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuẩn bị kỹ Báo cáo, các nội dung trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, đảm bảo tổ chức hội nghị ngắn gọn, hiệu quả và thiết thực.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc đã tạo ra đợt sinh hoạt lý luận chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, các cấp, các ngành, có sức lan tỏa rộng rãi tới đời sống toàn xã hội. Quan điểm chỉ đạo: “Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được thể hiện một cách cụ thể trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII đến nay vẫn được Đảng, Nhà nước coi là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt mang tính chiến lược lâu dài bởi đó là điều kiện cơ bản để ổn định và phát triển đất nước.
Quan điểm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là quan điểm đúng đắn, tiến bộ, phù hợp với nhu cầu, đòi hỏi của thời đại và tình hình thực tiễn của đất nước. Đó là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thâu tóm được nội dung, tư tưởng cốt lõi của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Quan điểm này tiếp tục được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011): “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”.

 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý