Văn bản

Quyết định V/v tổ chức chương trình biểu diễn của Dàn hợp xướng Hoa Kỳ

  • Số/ký hiệu: 1975/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 03/06/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức buổi biểu diễn của Dàn hợp xướng trường Đại học Yale, Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy giao lưu văn hoá, nghệ thuật giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Thời gian biểu diễn: ngày 21 tháng 6 năm 2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
Toàn bộ chi phì liên quan đến buổi biểu diễn sẽ do phía Hoa Kỳ chi.
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NXĐ (8).
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý