Văn bản

Quyết định ngày 22 tháng 8 năm 2013 Về việc tổ chức Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013

  • Số/ký hiệu: 2857/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 22/08/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch công tác năm 2013;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013 vào trung tuần tháng 10 năm 2013 tại thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, NTBD (2), Thg.15.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý