QUYẾT ĐỊNH

Số: Số: 3928/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 15/01/2024   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

THÔNG BÁO

Số: Số: 3081/TB-BVHTTDL   Ngày: 27/07/2023   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Thông báo

QUY CHẾ TỔ CHỨC

Số: Số: 111/QC-NTBD   Ngày: 17/03/2023   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Thông báo

QUY CHẾ CHẤM, XÉT GIẢI

Số: Số: 112/QC-NTBD   Ngày: 17/03/2023   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Quy chế

QUY CHẾ CHẤM, XÉT GIẢI

Số: Số: 112/QC-NTBD   Ngày: 17/03/2023   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Quy chế

Quyết định

Số: Số: 3283 /QĐ-BVHTTDL   Ngày: 09/12/2022   Cơ quan: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Loại văn bản: Quyết định

THÔNG BÁO

Số: Số: /TB-NTBD   Ngày: 07/09/2022   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Thông báo

THÔNG BÁO

Số: Số: 381/TB-NTBD   Ngày: 18/08/2022   Cơ quan: Cục Nghệ thuật biểu diễn   Loại văn bản: Thông báo

QUYẾT ĐỊNH

Số: Số: /QĐ-BVHTTDL   Ngày: 15/08/2022   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

QUY CHẾ

Số: Số: /QĐ-BVHTTDL   Ngày: 15/08/2022   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quy chế