Về việc ban hành mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Số: 88/2006/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 17/10/2006   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN   Loại văn bản: Quyết định