Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn (tại Điều 3 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn)

 

I. Cục trưởng, các Phó Cục trưởng.

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

1) Văn phòng Cục.

2) Phòng Nghệ thuật.

3) Phòng Quản lý biểu diễn và bản ghi âm, ghi hình.

4) Phòng Văn học.