THÔNG BÁO

Số/ký hiệu: Số: 937 /TB-HĐTDCC

Ngày ban hành: 08/03/2024

Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Loại văn bản: Thông báo

Trích dẫn: Kết quả kiểm tra hồ sơ và triệu tập thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023-2024 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Toàn văn: