Công văn ngày 07 tháng 6 năm 2012 V/v chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 1815/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

CHỈ THỊ ngày 16 tháng 4 năm 2012 Về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 65/CT-BVHTTDL   Ngày: 16/04/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Chỉ thị

Về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 65/CT-BVHTTDL   Ngày: 16/04/2012   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Chỉ thị

Về việc phối hợp chấn chỉnh những vi phạm và biểu hiện lệch lạc trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Số: 2770/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 26/08/2011   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Công văn

Về việc soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

Số: 1939/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 22/06/2011   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Quyết định

Về việc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật

Số: 84/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 13/01/2011   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Quyết định

Về việc Phê duyệt Đề án “Giới thiệu quảng bá nghệ thuật Tuồng với khán giả trẻ”

Số: 3007/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 27/08/2010   Cơ quan: BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Về việc phê duyệt Đề án Tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc

Số: 2577/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 21/07/2010   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định

Về việc chuẩn bị các Chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ các sự kiện ASEAN năm 2010

Số: 8344/VPCP-QHQT   Ngày: 23/11/2009   Cơ quan: Văn Phòng Chính Phủ   Loại văn bản: Công văn

Về việc tổ chức “Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam”

Số: 4086/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 06/11/2009   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định