Công văn ngày 07 tháng 6 năm 2012 V/v chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 1819/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Công văn ngày 07 tháng 6 năm 2012 V/v chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 1818/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Công văn ngày 07 tháng 6 năm 2012 V/v chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 1817/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Công văn ngày 07 tháng 6 năm 2012 V/v chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 1816/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

Công văn ngày 07 tháng 6 năm 2012 V/v chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 1815/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 07/06/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn

CHỈ THỊ ngày 16 tháng 4 năm 2012 Về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 65/CT-BVHTTDL   Ngày: 16/04/2012   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Chỉ thị

Về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Số: 65/CT-BVHTTDL   Ngày: 16/04/2012   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Chỉ thị

Về việc phối hợp chấn chỉnh những vi phạm và biểu hiện lệch lạc trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Số: 2770/BVHTTDL-NTBD   Ngày: 26/08/2011   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Công văn

Về việc soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

Số: 1939/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 22/06/2011   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Quyết định

Về việc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật

Số: 84/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 13/01/2011   Cơ quan: Bộ VH,TT&DL   Loại văn bản: Quyết định