Danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Nhất – năm 2015

Danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Nhất – năm 2015

25/08/2015 - 02:20 Hoạt động quản lý

(NTBD) - Công văn số 3464 /BVHTTDL-TĐKT ngày 21/8 của Bộ VHTTDL công bố Danh sách 617 hồ sơ đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Nhất – năm 2015.

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 – năm 2015

21/08/2015 - 02:22

(NTBD) – Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3441/QĐ-HĐNS8 ngày 19/8 quy định nguyên tắc làm việc Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 – năm 2015.

Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO đưa “Then Tày, Nùng, Thái” vào danh sách DSVHPVT đại diện của nhân loại

20/08/2015 - 02:24

(NTBD) – Quyết định số 2703/QĐ-BVHTTDL ngày 18/8 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nguyên tắc làm việc của HĐ cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất-2015

19/08/2015 - 02:26

(NTBD) – Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3412/BVHTTDL-HĐNN1 ngày 18/8 quy định nguyên tắc làm việc Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

19/08/2015 - 02:25

(NTBD) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 17/8/2015 về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015

18/08/2015 - 02:28

(NTBD) – Nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015.

Cấp giấy phép biểu diễn đối với các tác phẩm do nhà nước đặt hàng sáng tác

15/08/2015 - 02:29

(NTBD) – Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2743/QĐ-BVHTTDL ngày 14/8 về việc cấp phép biểu diễn đối với các tác phẩm do nhà nước đặt hàng sáng tác thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01/6 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật "Giai điệu Mùa Thu"

12/08/2015 - 02:30

(NTBD) – Quyết định số 2689/QĐ-BVHTTDL ngày 11/8 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật "Giai điệu Mùa Thu" kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.