Phát huy tài năng của các văn nghệ sĩ, thúc đẩy sáng tạo VHNT

06/01/2024 - 05:05  

Chiều 5.1.2024, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn học, nghệ thuật và hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; các hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều nội dung về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam; năm kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi, hoạt động đối ngoại, giao lưu và hợp tác có nhiều khởi sắc, đột phá; năm các Hội văn học, nghệ thuật (VHNT) chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội được hơn nửa nhiệm kỳ. Đây cũng là thời điểm VHNT nước nhà có nhiều hoạt động, kỷ niệm quan trọng.

Trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật hoành tráng, hưởng ứng, tuyên truyền các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, mừng Xuân, mừng Đảng, bằng nhiều hình thức, đạt chất lượng về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, góp phần đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân.

Trao đổi tại Hội nghị, đại diện các hội VHNT cho biết, các hội ở Trung ương và địa phương đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ đạo trong tổ chức các hoạt động, sự kiện, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực tham gia hưởng ứng sáng tác góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. Có thể kể ra các sự kiện, hoạt động tiêu biểu như: Kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương văn hoá Việt Nam (1943-2023); Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; 70 năm ngày truyền thống Nhiếp ảnh, Điện ảnh cách mạng Việt Nam (1953-2023); 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (1948-2023); Chương trình “Chào năm mới - Ấn tượng 2023”; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đề cương về Văn hoá Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử”; “Xuân Trường Sa”; “Đảng là niềm tin tất thắng”; “Đàn chim Việt”… Nhiều cuộc thi, liên hoan, triển lãm, mở trại sáng tác trong phạm vi toàn quốc hoặc khu vực, đã phát hiện, phát huy tài năng của các văn nghệ sĩ, thúc đẩy sáng tạo VHNT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Liên hiệp Hội cũng chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại. Đó là việc xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách pháp luật tuy có nhiều nỗ lực triển khai nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hệ thống pháp luật liên quan lĩnh vực văn học nghệ thuật còn thiếu, chưa đồng bộ, và nhanh lạc hậu. Một số Cấp ủy Đảng, ban lãnh đạo các hội, đơn vị liên quan chưa thực sự quan tâm đến chất lượng, chiều sâu của các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, chưa thực sự bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực này để linh hoạt, chủ động, sáng tạo cụ thể hóa thành chương trình hành động, đề án, dự án, kế hoạch công tác…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng, trong năm 2023, Liên hiệp đã phối hợp rất nhịp nhàng với Bộ VHTTDL để tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện nhân các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước. Hoạt động của các hội từ trung ương đến địa phương cũng đã đạt được những kết quả to lớn.

Để tiếp tục phát huy vai trò của các hội, theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Liên hiệp nói chung và các hội nói riêng cần tiếp tục đi sâu vào công tác chuyên môn, nhưng phải quan tâm đến công tác quản lý, công tác tư tưởng của văn nghệ sĩ. Số lượng hội viên ngày càng mở rộng, địa bàn ngày càng xa nên phải đi sâu, đi sát các hoạt động của các hội viên để tránh xảy ra những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường chất lượng của các cuộc thi để phân loại đúng, chính xác, làm cơ sở xét các danh hiệu như NSND, NSƯT, vì các huy chương, các giải thưởng tại các cuộc thi có chất lượng thì mới có giá trị.

Đối với hoạt động của các trại sáng tác, đây là cái nôi để thúc đẩy sự sáng tạo của văn nghệ sỹ, do đó phải tạo điều kiện cho hoạt động này. Tuy nhiên, trong tình hình kinh phí eo hẹp, cần có thống kê các tác phẩm được sáng tác sau khi mở các trại để đánh giá tác phẩm nào có giá trị, tránh tràn lan.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị, thời gian tới, Liên hiệp và các hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa, văn học, nghệ thuật, từ đó vận dụng, cụ thể hóa thành chương trình, đề án, kế hoạch hành động; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận Hội nghị

Tham gia tích cực, có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam bằng các hình thức sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tiễn; tiếp tục tăng cường vai trò tư vấn, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến cùng các cơ quan quản lý trong tham mưu, xây dựng chính sách, từng bước tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động văn học, nghệ thuật; quan tâm, đầu tư hoạt động thông tin, tuyên truyền; công tác lý luận, phê bình; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Đối với các hoạt động cụ thể, ông Trần Thanh Lâm đề nghị Liên hiệp và các hội chủ động, tích cực trong phối hợp triển khai, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; có kế hoạch cụ thể để triển khai Kế hoạch số 390-KH/BTGTW ngày 15.11.2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, xác định rõ nhiệm vụ, nội dung, sản phẩm cần thực hiện, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, thông qua các hình thức phù hợp, để phát động phong trào thi đua trong toàn khối hưởng ứng sự kiện quan trọng này.

Trao tặng Bằng khen cho một số đơn vị hội có thành tích xuất sắc năm 2023

Hội nghị cũng ghi nhận một số kiến nghị về cơ chế chính sách, hỗ trợ cho văn học, nghệ thuật, đề nghị các ban, bộ, ngành, các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, xem xét, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật phát huy sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen tặng một số đơn vị hội có thành tích xuất sắc năm 2023.

HOÀNG HƯƠNG

Bài viết khác

Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học, nghệ thuật quý I/2024

08/04/2024 - 16:06

Chiều ngày 5/4, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Văn học, Nghệ thuật, Hoạt động của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương.

Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

08/03/2024 - 10:11

Sáng ngày 8/3 Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức Ngày hội Phụ nữ, nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (08/3/1910 - 08/3/2024.)

Nghệ sĩ hân hoan đón nhận danh hiệu NSND và NSƯT

07/03/2024 - 11:13

Sáng 6/3, Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đích thân trao tặng danh hiệu cho các nghệ sĩ. Đây là những danh hiệu cao quý để tôn vinh cống hiến của các nghệ sĩ đối với sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật nước nhà thông qua các tác phẩm, công trình nghệ thuật có sức lan tỏa, có tác động xã hội lớn.

Danh hiệu tạo động lực cho nghệ sĩ không ngừng rèn luyện, học tập và nâng cao trách nhiệm mình đối với xã hội

07/03/2024 - 10:59

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 diễn ra sáng 6/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sẽ có 389 nghệ sĩ, trong đó có 125 NSND, 264 NSƯT được trao tặng, truy tặng danh hiệu trong dịp này. Các nghệ sĩ chia sẻ, được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý, tạo động lực cho họ không ngừng rèn luyện, học tập và nâng cao trách nhiệm mình đối với xã hội.

Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10

06/03/2024 - 15:38

Nhằm tôn vinh các nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc, ngày 6/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 10.

Đảm bảo Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT diễn ra thực sự ý nghĩa, ấn tượng, trang trọng và chuyên nghiệp

05/03/2024 - 21:59

Sáng 5/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10.