Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đưa ra 04 nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và 03 nhiệm vụ về công tác cán bộ

14/03/2022 - 15:15  

Sáng 14/3, tại Nam Đàn, Nghệ An, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Báo điện tử Tổ Quốc xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại sự kiện này.

Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;

Kính thưa đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương;

Kính thưa đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh 6 tỉnh Bắc Miền Trung;

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An, sau thời gian chuẩn bị nghiêm túc, tích cực, hôm nay, ngày 14/3/2022, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động triển khai chủ đề "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ".

Bộ trưởng Bộ VHTTDL đưa ra 04 nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và 03 nhiệm vụ về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Nam Nguyễn

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận tại Hội nghị văn hóa toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức nhằm chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Ngành bởi lẽ, muốn xây dựng, phát triển văn hóa, trước hết phải có những con người văn hóa, đồng thời, sự hoàn thiện con người cần và chỉ có thể thực hiện được trong văn hóa và bằng văn hóa. Ông cha ta đã từng nói: "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Điều đó nói nên môi trường văn hóa có ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống, đạo đức, nhân cách con người. Về công tác cán bộ được xác định là "then chốt của then chốt". Lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã chỉ rõ: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành hay bại do cán bộ tốt hay xấu mà nên". Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành VHTTDL là nhiệm vụ cấp thiết và thường xuyên.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý!

Nhìn lại năm 2021, do chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhiều chương trình văn hóa, thể thao phải hoãn, hủy, hoạt động du lịch "gần như đóng băng", đời sống của nhiều viên chức, người lao động ngành VHTTDL gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ, Bộ VHTTDL đã tập trung triển khai chủ đề công tác năm 2021 "Năm xây dựng thể chế, chính sách", tạo nền tảng cho quá trình đổi mới tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hóa" theo tinh thần "kiến tạo" thông qua các công cụ pháp luật. Công tác phối hợp với các Ban, bộ, ngành Trung ương, với các địa phương được chú trọng hơn, triển khai thực hiện một cách thực chất. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của toàn dân tộc bước đầu tiếp tục được phát huy, sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương, chia sẻ được nhân rộng, nhân lên từ "sức mạnh mềm" của văn hóa. Các hoạt động thể thao, du lịch nội địa, thí điểm mở lại thị trường khách quốc tế từng bước được khôi phục, phát triển phù hợp với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Bước sang năm 2022, gắn với việc tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, toàn Ngành Văn hóa cần nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Trên tinh thần ấy, Bộ lựa chọn chủ đề công tác năm là "Năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ", trong đó môi trường văn hóa là trọng tâm, là trung tâm để thúc đẩy cho phát triển của Du lịch. Bởi lẽ, sản phẩm của Du lịch đều mang đậm dấu ấn của văn hóa. Thể thao phát triển là vì con người .Xây dựng môi trường văn hóa phải tạo ra được sản phẩm là hoạt động văn hóa, thiết chế văn hóa, cảnh quan văn hóa, ứng xử văn hóa, nếp sống văn hóa… cùng với việc xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới là nhiệm vụ quan trọng để góp phần xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Tiếp cận theo hướng đó, Ngành VHTTDL đặt ra các nhiệm vụ chủ yếu thuộc Chủ đề công tác năm là:

Về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở:

Một, Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ.

Hai, Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật.

Ba, Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Bốn, Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa cơ sở theo hướng thực chất, phát huy giá trị văn hóa của vùng, miền đa dạng nhưng nằm trong tính thống nhất của nội hàm tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Về công tác tổ chức cán bộ:

Một, Thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hai, Kiện toàn tổ chức bộ máy Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở.

Ba, Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Văn hóa đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng và khát vọng cống hiến. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực quản lý, nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý!

Khi nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hoá trở thành thường trực, nền tảng văn hoá được hình thành một cách tự nhiên, tự nguyện trong mỗi cộng đồng, trong mỗi gia đình, mỗi người thì khả năng chọn lọc cái tinh tế, cái tốt đẹp, định vị bản thân, giá trị, bản sắc dân tộc gắn với khát vọng hội nhập, cống hiến sẽ trở thành lá chắn mềm loại trừ cái phản cảm, cái phi văn hóa. Đó chính là biểu hiện thuyết phục nhất sức mạnh nội sinh của văn hóa Việt Nam.

Để Lễ phát động và Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Bộ đạt được kết quả như mục tiêu đã đề ra, tôi trân trọng đề nghị:

Sau Lễ phát động này, các Sở, các đơn vị và tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, liên hệ cụ thể hơn với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị mình để nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu của Chủ đề năm 2022.

Trên cơ sở đó, Giám đốc các Sở VHTTDL, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ cần khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết của Sở mình, đơn vị mình theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đi vào thực chất, lượng hóa thành các kết quả cụ thể; đồng thời, bảo đảm các điều kiện để tổ chức thực hiện nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của đất nước nói chung, của từng địa phương nói riêng.

Hai, các Sở, các đơn vị phát động thi đua một cách thực chất với các nội dung, mục tiêu, cách làm, thời gian cụ thể, thiết thực; tránh phô trương, hình thức; kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức thực hiện Chủ đề năm; kết quả thực hiện Chủ đề năm công tác phải là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành.

Ba, văn hóa có phạm trù rất rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Do đó, trong quá trình thực hiện, các Sở, các đơn vị thuộc Bộ cần chú trọng công tác liên kết, phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị liên quan để phát huy được sức mạnh tổng hợp khi thực thi nhiệm vụ. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo với cấp ủy, với lãnh đạo địa phương, nếu cần thiết báo cáo với  Bộ để cùng phối hợp giải quyết.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý!

Mùa xuân mới mang theo bao dự cảm tốt lành, với nhiều niềm tin và khát vọng, Ngành VHTTDL vẫn ý thức sâu sắc rằng, chặng đường phía trước dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều nhiệm vụ chúng ta cần phải làm quyết liệt, triệt để hơn. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương, của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với truyền thống lịch sử 76 năm vẻ vang của Ngành VHTTDL với phương châm "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến", tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, lao động sáng tạo, "nhận thức đúng để hành động đẹp", nghiêm túc triển khai chủ đề công tác năm để thực hiện cho được mục tiêu "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước".

Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, cùng toàn thể Hội nghị, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ không những đã cho ý kiến chỉ đạo trước khi tổ chức Hội nghị mà gửi đến Hội nghị những lãng hoa chúc mừng, lời động viên để đội ngũ cán bộ Ngành Văn hóa tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dự và có bài phát biểu chỉ đạo Ngành. Xin được chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí có mặt tại Hội nghị này dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Lễ phát động của chúng ta hoàn thành các nội dung, yêu cầu đã đề ra.

Xin trân trọng cám ơn!

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng

(Nhan đề bài viết được BBT báo Tổ Quốc đặt lại)

                                                                                                                                                                 Theo Báo Tổ quốc

Bài viết khác

Chùm ảnh: Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các Dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”

21/11/2022 - 14:59

Tối 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Khát vọng Việt Nam”, khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022.

Hàng trăm nghệ sĩ tham gia tổng duyệt chương trình khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam

18/11/2022 - 09:06

Với tên gọi “Khát vọng Việt Nam”, chương trình khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra trên sân khấu nổi hồ Đồng Mô, Sơn Tây.

Bộ VHTTDL đã gửi văn bản trả lời đến tất cả các Đoàn ĐBQH có kiến nghị trước và sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

06/10/2022 - 10:22

Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi đến tất cả các Đoàn Đại biểu Quốc hội có kiến nghị gửi tới trước, sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV (đạt tỷ lệ 100%).

Trao giải Liên hoan đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương tỉnh An Giang

02/09/2022 - 11:26

Liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương tỉnh An Giang lần thứ III năm 2022 với chủ đề “Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022)”, do Sở VHTTDL An Giang tổ chức vừa tổng kết và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Qua liên hoan đã cho thấy sức sống của loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương ở An Giang đang phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Cần đánh giá tổng thể lại thực trạng nguồn nhân lực du lịch

30/08/2022 - 14:21

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, cần tập trung đánh giá tổng thể lại thực trạng nguồn nhân lực du lịch để có giải pháp căn cơ, còn trước mắt phải có giải pháp về đào tạo nghề.

Lan tỏa để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, đất nước

29/08/2022 - 16:33

"Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - lời khẳng định mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Tiếp nối tư tưởng, quan điểm của Người, nền văn hóa Việt Nam trong thời gian qua đã chuyển biến mạnh mẽ, có những đóng góp tích cực, quan trọng vào công cuộc phát triển đất nước thời kỳ mới.