Quyết định

Số/ký hiệu: Số: 3283 /QĐ-BVHTTDL

Ngày ban hành: 09/12/2022

Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Loại văn bản: Quyết định

Trích dẫn: Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án tổ chức “Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022”

Toàn văn: