THÔNG BÁO

Số/ký hiệu: Số: 381/TB-NTBD

Ngày ban hành: 18/08/2022

Cơ quan ban hành: Cục Nghệ thuật biểu diễn

Loại văn bản: Thông báo

Trích dẫn: Về việc tổ chức “Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022”

Toàn văn: