Hoạt động Quản lý

Phối hợp tốt để cùng dựng nền văn hoá Việt Nam

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(NTBD)- Để làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trong những năm gần đây, nhiều văn bản qui phạm pháp luật đã được ban hành và thiết thực đi vào cuộc sống… Có được thành công đó, không chỉ từ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Nghệ thuật biểu diễn, mà còn có sự đóng góp, hướng dẫn và kiểm tra, hỗ trợ rất lớn từ Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bên thềm Năm mới 2014, Tạp chí Nghệ thuật biểu diễn đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế về nội dung này…
PV: Thưa ông, năm 2013 là năm có nhiều văn bản quy phạm pháp luật của ngành văn hóa, thể thao, du lịch được ban hành. Thành tích đó phần lớn là công lao của Vụ Pháp chế. Vậy, xin ông cho biết về những kết quả đã đạt được của đơn vị trong năm qua?
Ông Hoàng Minh Thái: Năm 2013 đúng là một năm mà những người làm công tác pháp chế ngành văn hoá, thể thao và du lịch đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu xây dựng và hoàn thiện một bước khung pháp lý để hoạt động quản lý nhà nước của ngành có hiệu quả hơn. Trong thành tích chung đó, Vụ Pháp chế tự hào có đóng góp một phần không nhỏ.
Kết quả cụ thể là Vụ Pháp chế đã làm tốt vai trò là đơn vị đầu mối chủ trì tổ chức việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai, góp phần quan trọng vào việc sửa đổi Hiến pháp và Luật Đất đai.
 Vụ Pháp chế cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai tương đối tốt Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và của Bộ trong năm 2013: Đang xây dựng dự thảo Luật Thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Du lịch theo đúng tiến độ của Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khoá XIII; đã trình Chính phủ ban hành 8 Nghị định; trình Bộ trưởng ban hành hoặc liên tịch ban hành… Thông tư; tham mưu để Bộ góp ý 80 dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ và trên 50 Thông tư do các Bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo (tính đến ngày 11/12/2013).
Vụ Pháp chế đã tổ chức 6 Hội nghị phổ biến văn bản mới cho cán bộ, công chức làm công tác tham mưu quản lý của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổ chức biên soạn và xuất bản một số sách: “Văn bản pháp quy về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2011-2012”, “Hỏi đáp pháp luật về Di sản văn hoá”, “Hỏi đáp về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao”.
Vụ Pháp chế cũng đã làm tốt công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; công tác rà soát, hệ thống hoá các văn bản, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
PV: Cũng trong thời gian qua, với nhiều các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ra đời và đi vào cuộc sống. Vậy ông cho biết quá trình soạn thảo văn bản này có những khó khăn và thuận lợi gì?
Ông Hoàng Minh Thái: Trong thời gian qua, Vụ Pháp chế đã phối hợp chặt chẽ với Cục Nghệ thuật biểu diễn trong việc xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn như Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, văn bản pháp lý cao nhất trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, và Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định này.
Vụ Pháp chế cũng đã tham gia góp ý cho một số Đề án do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì soạn thảo: Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn nghệ sĩ; Đề án Chiến lược phát triển ngành Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Quy hoạch ngành nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án Cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật…
Thuận lợi lớn nhất trong việc xây dựng các văn bản này là Lãnh đạo Bộ chỉ đạo quyết liệt việc đưa hoạt động biểu diễn nghệ thuật vào đúng quỹ đạo quản lý của Nhà nước, hạn chế đến mức tối đa các biểu hiện tiêu cực, phản cảm, hướng tới việc góp phần xây dựng chân, thiện, mỹ trong hoạt động nghệ thuật nói chung, trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói riêng. Lãnh đạo và cán bộ, công chức Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thức rõ hơn vai trò của việc quản lý nhà nước bằng pháp luật, tập trung cao độ cho việc xây dựng và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Sự phối hợp của Cục Nghệ thuật biểu diễn với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ, nhất là với Vụ Pháp chế, rất chặt chẽ, trên tinh thần hợp tác và giúp đỡ hết sức mình.
Tuy vậy, khó khăn cũng không phải là ít. Trước hết, việc định hướng nghệ thuật nói chung, định hướng nghệ thuật biểu diễn nói riêng, theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không phải là công việc có thể thực hiện trong một sớm, một chiều, mà đòi hỏi toàn ngành chúng ta phải có sự phấn đấu bền bỉ, lâu dài. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực chất là quá trình thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật của Nhà nước. Hơn nữa, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông,  công chúng người xem, người nghe Việt Nam giờ đây không chỉ thụ hưởng các giá trị đậm đà truyền thống dân tộc do nghệ thuật biểu diễn mang lại, mà còn có cơ hội tiếp cận với các giá trị hiện đại đến từ nghệ thuật biểu diễn của khu vực và thế giới, đôi khi còn “xa lạ” “chưa phù hợp” đối với xã hội chúng ta. Công việc của người làm công tác pháp chế là làm sao để xây dựng được những văn bản quy phạm pháp luật giúp cho công tác quản lý nhà nước có hiệu quả, khuyến khích người nghệ sĩ tự do sáng tác và biểu diễn, đồng thời định hướng công chúng biết “gạn đục khơi trong” để tiếp thu được tinh hoa trong nghệ thuật biểu diễn của khu vực và thế giới. Đây quả thực là một việc rất khó, không chỉ đối với các cán bộ quản lý về nghệ thuật biểu diễn, mà còn là một thách thức đối với chúng tôi, những người làm công tác pháp chế.
PV: Theo đánh giá của ông, những văn bản đã được ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã có những đóng góp như thế nào trong đời sống của đất nước hiện nay?
Ông Hoàng Minh Thái: Theo tôi, các văn bản được ban hành thời gian qua trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý nhà nước của ngành: thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng về văn hoá, văn nghệ; định hướng cho người sáng tạo nghệ thuật cũng như công chúng thụ hưởng tới những giá trị chân, thiện, mỹ: hạn chế những biểu hiện lệch lạc, lai căng, xa lạ với truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tiếp thu tinh hoa của khu vực và thế giới; góp phần xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Với hệ thống văn bản hiện hành, hy vọng là Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ sử dụng tốt công cụ pháp lý này trong công tác quản lý của mình, thực thi pháp luật một cách có hiệu quả, đồng thời phát hiện những bất cập để kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản. Vụ Pháp chế sẽ luôn đồng hành với Cục Nghệ thuật biểu diễn trong công tác này.
PV: Riêng với cá nhân ông là người đứng đầu Vụ Pháp chế của một Bộ, bước vào năm mới 2014, niềm mong ước của ông là gì đối với sự nghiệp phát triển ngành nói chung và Vụ Pháp chế nói riêng?
Ông Hoàng Minh Thái: Sang năm 2014, tôi có đầy đủ niềm tin và cơ sở để hy vọng ngành văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình của chúng ta có bước phát triển mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó cho ngành ta, chung tay cùng cả nước phấn đấu xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Và hơn ai hết, tôi rất mong Vụ Pháp chế trở thành một tập thể vững mạnh, đoàn kết, có nghiệp vụ chuyên môn cao, tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trong đó có Cục Nghệ thuật biểu diễn, trong mọi nhiệm vụ được giao.
PV: Trân trọng cảm ơn ông! Chúc ông năm mới sức khỏe và thành công./.
NTBD
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý