Văn hóa-Nghệ thuật

Thông báo Kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 35

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn: Chỉ đạo kiện toàn Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; chỉ đạo việc chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020 vào năm 2014.
Tổng cục Thể dục thể thao: Sớm đề xuất thành lập Tổ tư vấn giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 năm 2019; chuẩn bị nội dung, báo cáo Thứ trưởng Lê Khánh Hải họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao.
Tổng cục Du lịch: Chuẩn bị nội dung, báo cáo Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Du lịch; khẩn trương hướng dẫn các địa phương thành lập Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch, báo cáo lãnh đạo Bộ; chỉ đạo các địa phương sớm lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại các trung tâm, điểm du lịch; việc công khai niêm yết giá dịch vụ; dự thảo văn bản của Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2013; phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch miền Tây Nam Bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ.
Cục Điện ảnh: Báo cáo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ đặc thù từ ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực cho các Hãng phim Nhà nước, xây dựng các cơ sở hoạt động văn hóa hiện đại giai đoạn 2014-2015 phục vụ hoạt động tuyên truyền phổ biến phim tới các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và hỗ trợ hoạt động sản xuất phim tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị.
Cục Hợp tác quốc tế: Rà soát, chuẩn bị chu đáo các hoạt động văn hóa đối ngoại của Bộ trong tháng 8 và tháng 9 năm 2013, báo cáo lãnh đạo Bộ.
Vụ Kế hoạch, Tài chính: Đôn đốc, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 10/7/2013 của Văn phòng Chính phủ trước ngày 31/8.
Vụ Tổ chức cán bộ: Báo cáo dự thảo Đề án tổ chức bộ phận chuyên trách giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, báo cáo tập thể lãnh đạo Bộ; chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai kết luận của Đoàn kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Vụ Pháp chế chuyển nguyên trạng bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng về Vụ Tổ chức cán bộ; bộ phận cải cách hành chính thuộc Văn phòng về Vụ Pháp chế.
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Nghiên cứu, đề xuất các nhóm vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sau tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII.
Vụ Đào tạo: Nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc thành các Trường dân tộc nội trú; xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm công tác đào tạo của các trường thuộc Bộ.
Vụ Thư viện: Báo cáo hướng xử lý Dự án Hợp phần xây dựng và phân phối nội dung Dự án Bill&Melinda Gates; tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Thư viện và các hồ sơ liên quan, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội trong năm 2014.
Thanh tra: Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc cấp phép biểu diễn nghệ thuật tại một số địa phương, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có giải pháp chấn chỉnh trong thời gian tới; dự thảo Công văn của Bộ gửi các địa phương đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc cấp phép biểu diễn nghệ thuật và quản lý du lịch trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch.
Văn phòng: Khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa Bộ VHTTDL với các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong thời gian qua; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo lãnh đạo Bộ kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỷ niệm các Ngày lễ lớn của đất nước trong 2 năm (2014-2015); khảo sát, làm chủ đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ giao ban trực tuyến đặt tại Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch.
Nguồn Cinet
 
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý