Văn hóa-Nghệ thuật

Thông báo số 2680/TB-BVHTTDL ngày 22/7: Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác VHTTDL sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2013.

(NTBD) - Thông báo số 2680/TB-BVHTTDL ngày 22/7 về việc Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác VHTTDL sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2013.
Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2013 tại 03 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã dự và chỉ đạo Hội nghị.
Sau khi nghe báo cáo công tác văn hoá, thể thao và du lịch sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác sáu tháng cuối năm 2013; kiểm điểm tiến độ xây dựng các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ giao ngoài kế hoạch công tác; báo cáo tổng hợp dư luận báo chí 6 tháng đầu năm 2013; đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương, Bộ trưởng kết luận:
Đánh giá cao và biểu dương thành tích toàn Ngành đã đạt được trong sáu tháng đầu năm 2013. Với tinh thần “Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình”, Bộ trưởng chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2013 và yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013:
1) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2013, các nhiệm vụ đột phá của Ngành năm 2013, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
2) Tiếp tục đôn đốc triển khai kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2013. Xây dựng kế hoạch phát triển ngành trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
3) Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nghị quyết, nghị định, chiến lược, quy hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, phê duyệt. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Quý III và kế hoạch năm 2013, ưu tiên các văn bản quy định hướng dẫn thực hiện các Luật đã có hiệu lực, các nghị định, quyết định về tổ chức, bộ máy hành chính của Bộ, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ.
4) Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.
5) Thực hiện Nghị quyết số 52/2013/QH13 ngày 21/6/2013 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIII và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5403/VPCP-V.III ngày 03/7/2013 của Văn phòng Chính phủ, đặc biệt là các nội dung, giải pháp, biện pháp Bộ trưởng đã trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, tạo chuyển biến rõ rệt về những hạn chế, yếu kém, tồn đọng, vướng mắc trong các lĩnh vực hoạt động Ngành ở cơ sở.
6) Tiếp tục chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong chương trình Năm Gia đình Việt Nam-2013. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Xây dựng Sách xanh về gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình nhằm xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc. Nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu quả.
7) Tập trung hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành: Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 năm 2019; Chương trình đào tạo VĐV cho ASIAD 18 năm 2019...
8) Tập trung quản lý, huấn luyện vận động viên tham dự các giải thể thao vô địch cấp khu vực, châu lục, thế giới trong năm 2013: Đại hội Thể thao trẻ Châu Á tại Trung Quốc, Đại hội thể thao thế giới tại Columbia, SEA Games 27 tại Myanmar, đồng thời chuẩn bị lực lượng cho ASIAD năm 2014, Olympic năm 2016. Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 năm 2014; gắn việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp với chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020.
9) Tập trung triển khai Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ năm 2013; chỉ đạo tổ chức thành công các hội chợ du lịch quốc tế trong kế hoạch năm 2013. Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, chấn chỉnh môi trường du lịch, giải quyết tình trạng chèo kéo, chèn ép, lợi dụng, lừa đảo khách du lịch tại các trung tâm du lịch; tiếp tục xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
10) Chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013. Chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức năm Du lịch quốc gia 2014.
II. Một số nhiệm vụ cụ thể
1) Tổng cục Thể dục thể thao:
Rà soát, đôn đốc các tỉnh/thành quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16-NQ/CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;
Tập trung hoàn thiện 04 văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 10 Thông tư trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trong 6 tháng cuối năm 2013;
Tập trung rà soát, chuẩn bị chu đáo lực lượng vận động viên tham gia thi đấu đạt thành tích tốt tại SEA Games 27 vào cuối năm 2013;
Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 theo đúng kế hoạch;
Rà soát, báo cáo lãnh đạo Bộ kế hoạch tổ chức Đại hội các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao;
Tiếp tục chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức tốt Giải bóng đá vô địch quốc gia, Giải hạng Nhất quốc gia năm 2013 và Đại hội nhiệm kỳ VII Liên đoàn Bóng đá Việt Nam;
Hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các tỉnh/thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
 Hướng dẫn Sở VHTTDL thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục thể thao Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;
Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo lãnh đạo Bộ nội dung làm việc với Bộ Tài chính đề nghị nâng tiền ăn theo chế độ cho các vận động viên;
Làm việc, thống nhất nội dung với Liên đoàn Teakwondo Việt Nam, báo cáo lãnh đạo Bộ kế hoạch đăng cai Giải vô địch Teakwondo thế giới năm 2015 (nêu rõ nguồn kinh phí tổ chức) để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;
Sớm hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2) Tổng cục Du lịch:
Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm vảo vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn cho khách du lịch sau khi được ban hành;
Báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển du lịch;
Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; việc xây dựng Quy hoạch phát triển du lịch của địa phương; việc cấp biển hiệu du lịch đạt chuẩn; việc xây dựng Nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn...
Rà soát, đánh giá sơ bộ kết quả triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Phối hợp với Thanh tra Bộ, Thanh tra các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng dịch vụ, cơ sở lưu trú, hoạt động lữ hành... kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm;
Tiếp thu các kiến nghị của đơn vị, địa phương để rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật khác về du lịch cho phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội, báo cáo lãnh đạo Bộ;
Làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề nghị sửa đổi, thống nhất hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;
Sớm hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
 Rà soát, thống kê các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế cả nước, báo cáo lãnh đạo Bộ.
3) Cục Di sản văn hóa:
Phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội triển khai thực hiện Chương trình giám sát về công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo di tích tại một số địa phương;
Khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý di tích;
Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng Quy hoạch khảo cổ di tích; việc cắm mốc giới bảo vệ di tích; công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể...;
Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam với UNESCO đối với các di sản thế giới;
Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, các địa phương khu vực Nam Bộ tập trung tuyên truyền, vận động UNESCO công nhận “Đờn ca tài tử Nam Bộ” là di sản thế giới;
Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về việc cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức và Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân trong trùng tu, tôn tạo di tích.
4) Cục Nghệ thuật biểu diễn:
Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ; Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;
Sớm hoàn thiện Đề án cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ, diễn viên, người mẫu, báo cáo lãnh đạo Bộ;
Tập trung hoàn thiện xây dựng Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ;
Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kiến nghị sau phiên giải trình của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn tại Công văn số 776/UBVHGDTTN13 ngày 21/5/2013 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Đề án tuyên truyền, quảng bá, huy động nguồn lực xã hội hóa để bảo tồn, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống, báo cáo lãnh đạo Bộ;
 Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính xây dựng chế độ chính sách hỗ trợ đối với các đoàn nghệ thuật ở địa phương;
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014).
5) Cục Văn hóa cơ sở:
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo;
Đánh giá kết quả thực hiện việc chỉ đạo, công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2013, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện tổ chức và quản lý lễ hội năm 2014;
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở;
Phối hợp với Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế kiểm tra, đánh giá công tác cấp phép kinh doanh Karaoke, vũ trường, quán bar ở các địa phương, báo cáo lãnh đạo Bộ;
Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai có hiệu quả Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;
Rà soát kế hoạch, chuẩn bị kỹ nội dung tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2013;
Báo cáo lãnh đạo Bộ kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát không chuyên những bài ca cách mạng đi cùng năm tháng tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
6) Cục Điện ảnh:
Tập trung hoàn thiện dự thảo Chiến lược, Quy hoạch phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, báo cáo lãnh đạo Bộ;
Khẩn trương hoàn thiện Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh Việt Nam, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ;
Hướng dẫn các địa phương xây dựng, nâng cấp các Rạp chiếu phim cho phù hợp với xu thế phát triển điện ảnh của khu vực và thế giới;
Báo cáo lãnh đạo Bộ làm việc với Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí đặt hàng sản xuất phim năm 2013;
Phối hợp với tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 18 năm 2013;
 Phối hợp với Thanh tra Bộ và các cơ quan chức năng của Bộ Công an thu hồi, xử lý việc phát tán phim “Bụi đời Chợ Lớn”.
7) Cục Hợp tác quốc tế:
 Hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8/2013;
Tiếp tục kêu gọi các nước viện trợ nguồn vốn ODA cho lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch;
Rà soát, đề xuất việc xây dựng, ký kết các văn bản hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;
Nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, nhất là những Ngày Văn hóa-Du lịch tại các nước nhân kỷ niệm năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao;
Tăng cường kiểm soát đoàn ra, đoàn vào, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.
8) Vụ Tổ chức cán bộ:
Hướng dẫn, đôn đốc các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Thanh tra, đơn vị thuộc Bộ rà soát, sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho phù hợp với Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Làm việc với Bộ Nội vụ thống nhất kế hoạch, tổ chức thi tuyển công chức, viên chức theo quy định;
Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính rà soát, đề xuất phương án tái cơ cấu, giải thể doanh nghiệp thuộc Bộ;
Định kỳ hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ hằng năm thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị;
Nghiên cứu, đề xuất phương án luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Bộ; 
Rà soát, đánh giá việc tuyển dụng cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp, đơn vị tự chủ tài chính thuộc Bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ;
Phối hợp với Thanh tra Bộ kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa cấp ủy Đảng, Chính quyền và đoàn thể tại một số đơn vị thuộc Bộ.
9) Vụ Kế hoạch, Tài chính:
Hướng dẫn, kiểm tra công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2013;
Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước cấp tại các đơn vị thuộc Bộ;
Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-BVHTTDL ngày 09/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện ;
Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2014, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ;
Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan liên quan xây dựng chế độ, chính sách đối với văn nghệ sĩ;
Tổ chức triển khai Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 10/7/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về các cơ chế chính sách thúc đẩy văn học, nghệ thuật nhằm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
10) Vụ Gia đình:
Tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai các hoạt động Năm Gia đình Việt Nam 2013 và chuẩn bị kế hoạch tổ chức tổng kết việc thực hiện Năm Gia đình Việt Nam vào cuối năm 2013;
Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về Kế hoạch hành động đến năm 2015 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ về công tác gia đình;
Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 và Đề án Ngày Quốc tế hạnh phúc, báo cáo lãnh đạo Bộ;
Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2013;
Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương;
Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đề nghị ghi mục chi cho công tác gia đình từ năm 2014.
11) Vụ Đào tạo:
Đề xuất phương án xây dựng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật tại khu vực miền Trung;
Đánh giá, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả tuyển sinh Đại học khối văn hóa nghệ thuật năm học 2013-2014; chuẩn bị phương án tuyển sinh riêng năm học 2014-2015;
Đề xuất phương án tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm công tác đào tạo của các trường thuộc Bộ.
12) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Rà soát, đánh giá tính ứng dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trong những năm qua, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định Chương trình nghiên cứu khoa học năm 2014-2015.
13) Vụ Văn hóa dân tộc:
Rà soát, đôn đốc, tổng hợp kết quả xây dựng 06 đề án thành phần triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo lãnh đạo Bộ;
Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ;
14) Vụ Thi đua-Khen thưởng:
Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung thi đua năm 2013;
Chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng chuẩn bị nội dung, tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa;
Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
15) Vụ Thư viện: Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, đánh giá mô hình tổ chức bộ máy thư viện ở cấp huyện.
16) Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, có ý kiến chỉ đạo việc tổ chức: Những Ngày môi trường văn hóa tại An Giang; Giao lưu học sinh, sinh viên các trường văn hóa, thể thao và du lịch khu vực III với binh chủng hải quân về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
17) Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam:
Rà soát, hoàn thiện nội dung chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
Nghiên cứu, xây dựng Đề án, đề xuất các giải pháp ứng phó với sự ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài tới văn hóa nước ta.
18) Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam: Sớm hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 95/2008/QĐ-TTg ngày 10/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.
19) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành:
 Rà soát, xây dựng lộ trình thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020 theo hướng dẫn của Bộ tại Công văn số 1608/BVHTTDL-KHTC ngày 03/5/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành giao Sở VHTTDL quản lý, làm chủ đầu tư nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch; kiểm tra, đôn đốc việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ này.
Nguồn Cinet
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý