Hoạt động Bộ VHTTDL

Bộ trưởng trực tiếp quán triệt nhiều nội dung quan trọng của Bộ VHTTDL

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì Hội nghị quán triệt nhiệm vụ của
Bộ trong thời gian tới. (Ảnh: Minh Khánh)
Chiều ngày 21/6, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện nhiệm vụ của Bộ. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì Hội nghị.

Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nêu những vấn đề được các đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước quan tâm, chất vấn vừa qua đối với Bộ VHTTDL và yêu cầu các cục, vụ, các đơn vị của Bộ tập trung thực hiện.

Trong đó, theo Bộ trưởng, cần tập trung giải pháp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; Rà soát,  sớm sửa đổi các quy định về việc quản lý tác phẩm, cấp phép biểu diễn nghệ thuật, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phù hợp với thực tiễn; Nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác thanh tra…

Việc rà soát, đánh giá lại quy hoạch thiết chế văn hóa được Bộ trưởng yêu cầu Cục Văn hóa cơ sở cần phối hợp với các địa phương để có được đánh giá và báo cáo đầy đủ nhất về quy hoạch thiết chế văn hóa trên cả nước, đặc biệt là quy hoạch thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Địa phương nào thiếu, chưa có quy hoạch hoặc không triển khai, Cục Văn hóa cơ sở cũng cần có báo cáo cụ thể để Bộ trưởng báo cáo Chính phủ, Quốc hội… Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, các đơn vị liên quan và các địa phương đánh giá hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể thao, thư viện để phát huy hiệu quả của các thiết chế này.

Vấn đề bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, phát huy hiệu quả và nguồn lực để làm tốt công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích, di sản văn hóa, lịch sử cũng được Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị như Cục Di sản, Vụ Văn hóa dân tộc… thực hiện. Theo Bộ trưởng, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản là một trong những vấn đề được cử tri và các đại biểu Quốc hội quan tâm. “Mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển luôn luôn tồn tại. Tuy nhiên, trong quản lý, các đơn vị của Bộ VHTTDL phải nhất quán quan điểm, phát triển không được ảnh hưởng đến bảo tồn. Đặc biệt lưu ý vấn đề bảo tồn và phát triển đối với các di sản đã được UNESCO công nhận” - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu.
Vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số cũng được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu phải quan tâm hơn nữa trong thời gian tới. Nguy cơ mai một các di sản văn hóa của cộng đông dân tộc thiểu số đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Theo Bộ trưởng, Đề án 1270/QĐ-TTg “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” được Chính phủ ban hành tháng 7 năm 2011 đã nêu những mục tiêu cần đạt được trong việc thực hiện bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam theo từng giai đoạn cụ thể. Nhiệm vụ của các đơn vị của Bộ VHTTDL là thực hiện và đạt được kết quả theo mục tiêu đã đề ra.


Bộ trưởng cũng chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, Nghị định về quản lý lễ hội phải được hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành.

Nhiệm vụ nâng cao nặng lực chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện là nhiệm vụ cần làm lâu dài. Bộ trưởng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Bộ có cơ chế, chính sách đào tạo, tuyển dụng người có năng lực vào làm việc trong ngành.

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Du lịch sớm xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn viên du lịch; đảm bảo du lịch hiệu quả, an ninh, an toàn. Bộ trưởng đặc biệt quan tâm vấn đề liên kết phát triển du lịch vùng, đồng thời yêu cầu, Tổng cục Du lịch tham mưu ban hành văn bản về phối hợp phát triển du lịch vùng.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến vấn đề nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong việc nêu gương người tốt việc tốt, phê phán đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng, đạo đức chính trị vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống./.

Theo Tổ Quốc
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý