Văn bản

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2019

  • Số/ký hiệu: 516 /TB-NTBD
  • Ngày ban hành: 10/09/2019
  • Cơ quan ban hành: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Trích dẫn: THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2019
Toàn văn:

  

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 516 /TB-NTBD
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2019
 
 
 
 
Thực hiện Quyết định số 3119/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019; Thông báo số 3579/TB-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công văn số 3588/BVHTTDL-TCCB ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia, phối hợp tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, Cục Nghệ thuật biểu diễn thông báo như sau:
I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:
1.1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
1.2. Đủ 18 tuổi trở lên.
1.3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
1.4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng.
1.5. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
1.6. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
1.7. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
2.1. Không cư trú tại Việt Nam.
2.2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
2.3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung về trình độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học:
Việc đăng ký tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Cụ thể:
1.1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.
1.2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự); hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công.
1.3. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
1.4. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
2. Số lượng, điều kiện têu chuẩn đối với từng vị trí tuyển dụng
2.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 người
2.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:
a) Chuyên viên Văn phòng Cục: 02 người
- Chuyên viên Hành chính, Tổng hợp: 01 người - Cử nhân chính quy chuyên ngành Kế toán, phân tích và Kiểm toán;
- Chuyên viên Văn thư, Lưu trữ: 01 người - Cử nhân chính quy chuyên ngành Văn thư, Lưu trữ.
b) Chuyên viên quản lý hoạt động nghệ thuật (Phòng Nghệ thuật): 02 người
- Cử nhân chính quy chuyên ngành Âm nhạc
c) Chuyên viên quản lý hoạt động biểu diễn và bản ghi âm, ghi hình (Phòng Quản lý biểu diễn và bản ghi âm, ghi hình) : 01 người
- Cử nhân chính quy chuyên ngành Quản lý văn hóa
d) Chuyên viên quản lý hoạt động văn học (Phòng Văn học): 01 người
- Cử nhân chính quy chuyên ngành Văn học
III. ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4x6, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao y có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, gồm:
a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển (đối với các trường hợp thí sinh tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài phải có văn bản thẩm định bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
b) Chứng chỉ ngoại ngữ;
c) Chứng chỉ tin học;
d) Các loại văn bằng khác do yêu cầu điều kiện của vị trí dự thi tuyển.
4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức trên giấy.
1.1. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần
- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;  
- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
(Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ, thí sinh không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1).
- Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
(Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học, thí sinh không phải thi tin học tại vòng 1).
1.2. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
1.3. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
1.4. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi trắc nghiệm Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học; nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, thí sinh được thi tiếp vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
2.1. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2.2. Hình thức thi: Thi viết.
2.3. Thời gian thi: 180 phút.
2.4. Thang điểm: 100 điểm.
VI. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo
1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
2.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển: từ ngày 10/9/2019 đến 17 giờ 00 ngày 30/9/2019.
2.2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Phòng 306 Tầng 3, Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Người nhận: Ông Phan Tuấn Anh, Chuyên viên Văn phòng Cục
Đt liên hệ: 0986.990.889; 0902.191.588
VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ DỰ THI
Thời gian, địa điểm và lệ phí dự thi sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng công chức vào Cục Nghệ thuật biểu diễn theo tiêu chuẩn quy định của vị trí cần tuyển. Không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển đối với thí sinh không trúng tuyển./.
* Ghi chú: Thông báo này được đăng trên Website của Cục Nghệ thuật biểu diễn và niêm yết tại trụ sở cơ quan Cục.
 
   
   
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tổ chức cán bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP, KN.05.
                                  Q. CỤC TRƯỞNG
 
                                           Đã ký
 
                                   Nguyễn Quang Vinh
 

CỘNG HÒA, XÃ HỘI, CHỦ NGHĨA, VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

……………………….…, ngày………..…tháng………..…năm…………
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 
 
Ảnh màu
(4 x 6 cm)
Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………………………...……………………………….….............................................................
Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………......……………………………………….......................................................
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:………………………………….……….. Ngày, tháng, năm sinh:……….…………...…..  Nam     Nữ
Dân tộc:………………………………………………….Tôn giáo:…………………………………………………...
Số CMTND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………………………...………Ngày cấp: ……….……………                     Nơi cấp: ………………………………………………………...................................................
Số điện thoại di động để báo tin: ………………………………………………………...………………………..
Email: ……………………………………………………………....................................................................
Quê quán: ……………………………………….....................................................................................…………………………………………………………………………….…………….....................................
Hộ khẩu thường trú: ……………...………………………………………………...…………………………………
Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………...………………………………………………………………...............
Tình trạng sức khỏe:………………………………..….Chiều cao:……………………....Cân nặng:….……..kg
Thành phần bản thân hiện nay: …………….........................................................................................…………………………………………………………………………….…......................................................
Trình độ văn hóa: ……………...……………………………………….……………………………………………
Trình độ chuyên môn:……………...…………………………………Loại hình đào tạo:…………………..........
 
II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ Tên trường, cơ sở đào tạo cấp Trình độ văn bằng, chứng chỉ Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm) Ngành đào tạo Hình thức đào tạo Xếp loại bằng, chứng chỉ
               
               
               
 
III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC
 
(Thí sinh thuộc diễn miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)
Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………….……………………...……………………………………........
Miễn thi tin học do: ………………………….………………………………………………………………………
IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ
(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).
Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………….………………………………...
V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)
……………...………………………………………………………………………………………........................
 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.
 
                                                                                                        NGƯỜI VIẾT PHIẾU
                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ghi chú:
  1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
  2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;
  3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý