Văn bản

Quyết định V/v giao nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

  • Số/ký hiệu: 4252/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 06/12/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch năm 2017 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Bò-sẻng-khăm Vông-đa-la ký ngày 24/9/2016 tại TP Đà Nẵng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào,
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp bổ sung cho Cục Nghệ thuật biểu diễn,
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cuc trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD, NVN.10.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý