Văn bản

Quyết định V/v tổ chức “Liên hoan Nghệ thuật 05 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanma và Thái Lan - 2016” tại tỉnh Quảng Trị

  • Số/ký hiệu: 2035/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 09/06/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt “Đề án tổ chức các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và các đơn vị có liên quan tổ chức “Liên hoan Nghệ thuật 05 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanma và Thái Lan - 2016” vào tháng 7 năm 2016 tại tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, gồm: Tổ chức, giải thưởng, thù lao Hội đồng Nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng và các chi phí có liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT,NTBD,NVN.15.


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý