Văn bản

Quyết định V/v đón nghệ sỹ Hoa Kỳ vào Việt Nam giảng dạy và biểu diễn

  • Số/ký hiệu: 1945/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 01/06/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón 03 nghệ sỹ thuộc trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ do Giáo sư Phan Quang Phục dẫn đầu sang lên lớp master và biểu diễn giao lưu với các giảng viên, sinh viên Học Việt Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Thời gian: từ ngày 03 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2016.
Thời gian biểu diễn: ngày 21 tháng 5 năm 2016 tại Phòng Hoà nhạc- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Điều 2. Kinh phí
-Phía Hoa Kỳ:
Chi tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế cho 02 người, lương chuyên gia, bảo hiểm, lệ phí vi sa và tiền ăn tại Việt Nam.
- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam:
Hỗ trợ tiền vé máy bay cho Nhạc trưởng lan Christopher Passmore, tiền khách sạn cho 03 người, kinh phí tổ chức lên lớp master, lễ tân đón tiếp, quà tặng, mời cơm, tổ chức biểu diễn, đưa đón chuyên gia tại Hà Nội, kinh phí luyện tập, biểu diễn cho các nghệ sỹ Việt Nam, in, pho to tổng phổ cho dàn nhạc, kinh phí tổ chức, phục vụ biểu diễn tại Phòng hoà nhạc lớn từ nguồn ngân sách 2016 và nguồn sau đại học Học viện.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1541/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2016.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NXĐ (8).
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý