Văn bản

Về việc phối hợp chấn chỉnh những vi phạm và biểu hiện lệch lạc trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn

  • Số/ký hiệu: 2770/BVHTTDL-NTBD
  • Ngày ban hành: 26/08/2011
  • Cơ quan ban hành: Bộ VH,TT&DL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Tập tin đính kèm: 140813074546.doc
Toàn văn:

B Ộ   V Ă N   H O Á,  T H Ể   T H A O   V À   D U   L Ị C H

 

Số: 2770/BVHTTDL-NTBD

V/v phối hợp chấn chỉnh những vi phạm và biểu hiện lệch lạc trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  26 tháng  8  năm 2011


                                                            
                                                    Kính gửi:
         - Bộ Thông tin và Truyền thông;
                                                           - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Thời gian qua, hoạt động biểu diễn nghệ thuật đã xuất hiện một số vi phạm và biểu hiện không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam gây bất bình trong xã hội như: trang phục phản cảm, không phù hợp với mục đích chương trình, nội dung tiết mục biểu diễn được cấp phép; sử dụng các thiết bị âm thanh thu sẵn để thay thế cho giọng thật của người biểu diễn; nội dung biểu diễn không đúng như quảng cáo; ca từ vô nghĩa, yếu kém về chất lượng nghệ thuật, thiếu tính định hướng thẩm mỹ…

Qua kiểm tra, các vi phạm xảy ra là do một số cá nhân tự viết lời, viết nhạc, biểu diễn, thu âm thanh, hình ảnh, đưa lên trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; người biểu diễn không có trình độ chuyên môn nhưng được quảng cáo quá mức trên một vài phương tiện thông tin đại chúng; một số chương trình nghệ thuật chất lượng kém tại các cuộc biểu diễn phục vụ nội bộ, tụ điểm sân khấu ca nhạc, phòng trà; một số đơn vị, cá nhân tự ý thay đổi nội dung chương trình, trang phục đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt và cho phép.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

- Chỉ đạo cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đưa tin, phát song những chương trình, tiết mục biểu diễn có chất lượng, có giá trị nghệ thuật; không giới thiệu các chương trình, tiết mục nghệ thuật chất lượng thấp, chạy theo thị hiếu tầm thường, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc đưa tin, phát song các chương trình, tiết mục nghệ thuật; xác định trách nhiệm và xử lý tổ chức, cá nhân, đặc biệt người đứng đầu cơ quan báo chí, người quản lý các trang thông tin điện tử tiếp tay, dung túng, phát tán trên diện rộng những biểu hiện không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

2. Về tăng cường công tác quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc việc cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, biểu diễn nghệ thuật tại các nhà hang, khách sạn theo quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

- Chỉ đạo sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc phát song các chương trình, tiết mục nghệ thuật không đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng xấu đến khan giả.

- Yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương kiểm soát chặt chẽ nội dung các chương trình, tiết mục nghệ thuật trước khi phát song; người đứng đầu cơ quan Phát thanh và Truyền hình phải chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung các chương trình, tiết mục nghệ thuật được phát theo quy định tại Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự phối hợp chặt chẽ để hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên cả nước phát triển đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo)
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đài THVN; Đài TNVN; TTXVN;
- Các đơn vị: NTBD, Thanh tra, VHCS, 
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, NTBD

 BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Tuấn Anh


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý