Văn bản

Quyết định V/v Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn vở “Thầy và trò” tại các tỉnh, thành phố

  • Số/ký hiệu: 1363/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 08/04/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 149/MHK ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng tác phẩm sân khấu về đề tài giáo dục và phổ biến rộng rãi  tác phẩm tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức biểu diễn vở “Thầy và trò” tại các tỉnh thành phố trên toàn quốc trong năm 2016 với tổng số kinh phí là 500.000.000 (Năm trăm triệu đồng).
Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn,
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD (02), KN.1.5.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý