Văn bản

Quyết định V/v thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư thay thế Quy chế Dạy âm nhạc

  • Số/ký hiệu: 1338/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 07/04/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Thông tư thay thế Quy chế Dạy âm nhạc ban hành theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2003;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ Biên tập và Tổ Thư ký giúp việc xây dựng Thông tư thay thế Quy chế Dạy âm nhạc ban hành theo Quyết định số 07/2003/QĐ- BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2003, gồm các thành viên:
I. Tổ Biên tập:
1. Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng;
2. Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Tổ phó;
3. Ông Lê Thanh Liêm - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Tổ phó;
4. Ông Đào Đăng Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
5. Ông Trần Quốc Chiên - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội - Thành viên;
6. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Thành viên;
7. Bà Đặng Châu Anh - Giám đốc nghệ thuật Trung tâm SolArt Công ty cổ phần phát triến giáo dục và nghệ thuật Sol - Thành viên
II. Tổ Thư ký giúp việc:
1. Bà Đỗ Thị Kim Thương - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Tổ trưởng;
2. Ông Đoàn Tiến Lộc - Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
3. Ông Phạm Quốc Chung - Trưởng phòng Tổ chức Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;
4. Bà Phạm Thị Hà - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Tổ Biên tập và Tổ Thư ký giúp việc có nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tổ Biên tập có nhiệm vụ tổ chức, triển khai xây dựng Thông tư đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành và được phép huy động nhân lực của các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng.
2. Tổ Thư ký giúp việc có nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến việc xây dựng Thông tư theo sự phân công của Tổ Biên tập.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ Biên tập và Tổ Thư ký giúp việc xâỵ dựng Thông tư trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chi tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Biên tập và Tổ Thư ký giúp việc xây dựng Thông tư tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đon vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, ĐT, KT (23).


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý