Văn bản

QUYẾT ĐỊNH ngày 30 tháng 8 năm 2013 Ban hành Quy chế đặt hang sang tác và công bố các tác phẩm Văn học nghệ thuật lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, thực hiện Quyết định số 844/QĐ – TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

  • Số/ký hiệu: 2977/QĐ -BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 30/08/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch;
Căn cứ Quyết Định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 – 1975;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đặt hang sáng tác và công bố các tác phẩm Văn học nghệ thuật lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ  ngày ký ban hành.
Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam;
- Hội NSSK VN, Hội NSVN, Hội NSMVN;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, NTBD, TĐg (45) + 100.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý