Văn bản

Về việc soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

  • Số/ký hiệu: 1939/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 22/06/2011
  • Cơ quan ban hành: Bộ VH,TT&DL
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Tập tin đính kèm: 140813074419.doc
Toàn văn:

B Ộ   V Ă N   H O Á,  T H Ể   T H A O   V À   D U   L Ị C H

 

Số: 1939/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  22  tháng  6  năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành Nghệ thuật biểu diễn
đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa  đến năm 2020;

Căn cứ kết luận của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp giao ban ngày 23 tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Ban, Ngành, Hội và các cơ quan có liên quan soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

Điều 2. Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thủ trưởng các Cục, Vụ, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NTBD

 


 
BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Tuấn Anh


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý