Văn bản

Quyết định ngày 06 tháng 11 năm 2013 Về việc thành lập Ban Tổ chức Đêm nhạc Kỷ niệm 10 năm Ngày mất của Nhạc sĩ Trần Hoàn

  • Số/ký hiệu: 3913/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 06/11/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số  /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tổ chức Đêm nhạc Kỷ niệm 10 năm Ngày mất của Nhạc sĩ Trần Hoàn;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đêm nhạc Kỷ niệm 10 năm Ngày mất của Nhạc sĩ Trần Hoàn gồm các thành viên:
1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban;
3. Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin-Tuyền thông - Phó Trưởng ban;
4. Ông Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam - Phó Trưởng ban;
5. Ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban Thường trực;
6. Ông Phan Đình Tân - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
7. Đại diện Ban Văn hóa, Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam - Thành viên;
8. Bà Lưu Huyền Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
9. Ông Hoàng Xuân Nam - Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
10. Ông  Lê Văn Toàn - Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
11. Ông Nguyễn Hoàng Cầm - Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
12. Bà Trần Nguyên Hải - Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
13. Bà Hồ Kiều Anh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp-Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
14. Bà Nguyễn Kiều Duyên - Phó Trưởng phòng Ngân sách sự nghiệp Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
15. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên viên Phòng Tổng hợp-Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
16. Ông Đỗ Hải Thanh - Nhân viên Phòng Hành chính-Tổ chức Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
17. Đại diện Gia đình cố Nhạc sĩ Trần Hoàn - Thành viên.
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:
1. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Đêm nhạc Nhạc sĩ Trần Hoàn;
2. Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Tổ chức;
3. Các Thành viên Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công; phối hợp hoàn thành Kế hoạch tổ chức Đêm nhạc Kỷ niệm 10 năm Ngày mất của Nhạc sĩ Trần Hoàn.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điếu 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (HCTC), HT
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý