Văn bản

Quyết định ngày 25/10/2012 Ban hành “Quy chế tổ chức’’, “Quy chế chấm thi và khen thưởng’’ “Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012”

  • Số/ký hiệu: 4080/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 25/10/2012
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3361/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục nghệ thuật biểu điền chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức "Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012" vào tháng 11 năm 2012 tại Hà Nội;
Xét đề nghị cửa Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tổ chức". "Quy chế chấm thi và khen thưởng" Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2404/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức, các thành viên Ban Giám khảo và thủ trưởng đơn vị tham dự Liên hoan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, NTBD, Thg.30


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý