Văn bản

Quyết định ngày 04 tháng 6 năm 2013 về việc tổ chức Liên hoan Hợp xướng quốc tế lần thứ 3 tại TP. Hội An và phục vụ “Festival di sản Quảng Nam”.

  • Số/ký hiệu: 2058/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 04/06/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 5078/ QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch công tác năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An và các đơn vị có liên quan thực hiện các công việc sau:
- Tổ chức Liên hoan Hợp xướng quốc tế lần thứ 3 tại thành phố Hội An từ ngày 22-27/6/2013;
- Thiết kế, lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình led phục vụ các chương trình diễn ra trong khuôn khổ “Festival di sản Quảng Nam”.
-Chi đảm bảo một phần cho Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam để xây dựng chương trình và chi phí biểu diễn chương trình khai mạc Festival di sản Quảng Nam vào ngày 22 tháng 6 năm 2013.
Điều 2. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Hồ Anh Tuấn;
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, NTBD, XT.12.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý