Văn bản

Về việc tổ chức chương trình Đếm ngược chào năm mới 2013

  • Số/ký hiệu: 4836/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 10/12/2012
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Tập tin đính kèm: 160813111849.doc
Toàn văn:

 

B Ộ  V Ă N  H O Á, T H Ể  T H A O  V À  D U  L Ị C H

_______________


Số: 4836/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức chương trình Đếm ngược chào năm mới 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
       Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

       Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

       Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 
QUYẾT ĐỊNH
 
      Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam và Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội quản lý tổ chức Chương trình Đếm ngược chào năm mới 2013 kết hợp xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao Việt Nam.

      Địa điểm: tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Nhà hát Lớn).

     Thời gian: Đêm giao thừa năm mới ngày 31 tháng 12 năm 2012.

      Điều 2. Toàn bộ kinh phí thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa.

     Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- UBND TP Hà Nội;
- Lưu: VT, HTQT
 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(đã ký)


Vương Duy Biên


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý