Văn bản

Về việc Phê duyệt Đề án “Giới thiệu quảng bá nghệ thuật Tuồng với khán giả trẻ”

  • Số/ký hiệu: 3007/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 27/08/2010
  • Cơ quan ban hành: BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Tập tin đính kèm: 160813111023.doc
Toàn văn:

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

Số: 3007 /QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  27  tháng  8  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt Đề án “Giới thiệu quảng bá
nghệ thuật Tuồng với khán giả trẻ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 1 năm 2010 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho Nhà hát Tuồng Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án số 145/ĐA-NHT ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Nhà hát Tuồng Việt Nam về việc thực hiện nhiệm vụ mới do Cục Nghệ thuật biểu diễn giao thí điểm “Giới thiệu quảng bá nghệ thuật Tuồng với khán giả trẻ” để nhân rộng hàng năm tới các trường PTTH (theo chi tiết Đề án đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề án được lấy từ nguồn kinh phí không thường xuyên trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 của Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Điều 4.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, NTBD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Tiến Thọ
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý