Văn bản

Về việc ban hành mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

  • Số/ký hiệu: 88/2006/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 17/10/2006
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Tập tin đính kèm: 160813105343.doc
Toàn văn:

BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
Số: 88/2006/QĐ-BVHTT Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU TỜ KHAI, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14/7/2005, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thông tin;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật
,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 04 mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả, Tờ khai đăng ký quyền liên quan, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương và các tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý