Văn hóa-Nghệ thuật

Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu

Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu


 Tại Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL đã được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL.
 
Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL\569515681414.jpg
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Bộ Tạ Quang Đông
Khẳng định thành công của Đại hội, trước hết có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Cán sự đảng; tinh thần đoàn kết thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của 259 đảng viên tiêu biểu dự đại hội, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, BCH Đảng ủy Bộ ý thức cao trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của người đảng viên, xây dựng một tập thể Đảng ủy vững mạnh, đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, Bộ VHTTDL đạt được những kết quả to lớn, đáng khích lệ. Nhìn lại thành quả đã đạt được để đặt ra những kế hoạch bước tiếp luôn là điều cần thiết, thưa đồng chí?
- Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của Bộ. Song, toàn Đảng bộ với gần 2.800 đảng viên ở 72 tổ chức Đảng trực thuộc đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trịcủa Bộ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch hằng năm trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Kết quả hoạt động, quản lý của Bộ năm sau tốt hơn năm trước trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là động lực, tạo điều kiện thuận lợi cho BCH nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu quả.
 
Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL\56953bbb.jpg
 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Lê Khánh Hải tặng hoa BCH Đảng ủy Bộ VHTTDL
nhiệm kỳ 2020-2025 
 Xin đồng chí cho biết, nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ đề ra trong thời gian tới là gì?
- Nhiệm kỳ 2020-2025 tình hình quốc tế sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 có thể xảy ra suy thoái và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu kéo dài. Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, uy tín của đất nước ta ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, tuy nhiên, nền kinh tế phát triển chưa bền vững, còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... Với tinh thần chủ động, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Bộ VHTTDL thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụchính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm vụchung của Đảng ủy Bộ là phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, gắn với nhiệm vụcải cách hành chính của Bộ đúng kế hoạch, tiến độ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng gắn liền với việc rèn luyện đạo đức công vụcủa cán bộ, công chức và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị phát huy vai trò tiên phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụchính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Với mỗi lĩnh vực của ngành như Văn hóa, Gia đình, Thể thao, Du lịch đều đặt ra những nhiệm vụ cụthể. Tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Kết luận số 76/KL/TW ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển văn hóa  Việt Nam đến năm 2030; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 08/CT - TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình…
Với cương vị Bí thư Đảng ủy Bộ, theo đồng chí nên ưu tiên nhiệm vụ nào trước mắt đối với công tác Đảng của ngành VHTTDL?
- Theo tôi, công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức là một trong những nhiệm vụquan trọng cần được ưu tiên. Đảng bộ Bộ VHTTDL tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trọng tâm là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy phải thực sự là trung tâm đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan, đoàn thể; tăng cường đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, chủ động phát hiện vấn đề, ngăn ngừa, cảnh báo; kiểm tra, xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm, nhất là trong công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng; đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên gắn liền với công tác tổ chức cán bộ.
Các cấp ủy cơ sở cần xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụhàng đầu của đảng bộ, chi bộ, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên cả về chính trị và tư tưởng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác chính trị, tư tưởng. Gắn công tác chính trị, tư tưởng với việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ ở từng cơ quan, đơn vị.
Tôi mong rằng tiếp nối những thành công của nhiệm kỳ 2015-2020, các tổ chức đảng trực thuộc sẽ cùng với Đảng ủy Bộ VHTTDL sẽ cùng gắn bó đoàn kết, để cùng tháo gỡ, vượt qua mọi khó khăn.
Trân trọng cảm ơn đồng chí!
 
 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị phát huy vai trò tiên phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Với mỗi lĩnh vực của ngành như Văn hóa, Gia đình, Thể thao, Du lịch đều đặt ra những nhiệm vụ cụ thể.
 
                                                       THÚY HIỀN (thực hiện); ảnh:  Trần Huấn (theo Báo Văn hóa)


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý